Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land?

Kvinneandelen i den norske fiskeflåten er lav, og kvinnene forlater fiskeflåten etter færre år enn sine mannlige kolleger. For å vite mer om hvorfor det er slik, så ønsket det nasjonale kompetanse- og rekrutteringssamarbeidet Sett Sjøbein å dokumentere hvorfor kvinner og menn forlater fiskerinæringa, hvor de ender opp når de går i land og hvorvidt kompetansen deres blir brukt videre i sjømatnæringen på land. I tillegg ønsket Sett Sjøbein en vurdering av hvor attraktiv fiskerikompetansen er på land, og hva slags kunnskapspotensial som ligger i fiskere som har gått på land.

Møreforskning AS har på oppdrag fra Sett Sjøbein nylig gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot fiskere som har «gått i land» i perioden 2003-2013 for å finne ut av dette.

Det viser seg at det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sluttårsak og hva de gjør etter de har slutta i fiskeflåten. Mens kvinner i større grad enn menn «må» slutte fordi de får barn, får omsorgsoppgaver og av helsemessige årsaker, så handler menns sluttmotiver mer om at de har fått en annen jobb, de ville prøve noe annet eller ta mer utdanning. Kvinner og menn har også ulike stillinger og oppgaver om bord i fiskeflåten og dette får konsekvenser for hva slags kompetanse de opparbeider seg. Menn har generelt mer variert kompetanse enn kvinner, og får langt mer uttelling for sin erfaring som fisker når de får ny jobb på land eller på havet.

På bakgrunn av intervju med sentrale arbeidsgivere innen sjømat- og sjømatrelaterte næringer på land, har vi funnet at ilandgåtte fiskere er attraktive arbeidstakere. Arbeidsgiverne mente imidlertid at det var vanskelig å rekruttere dem fordi de var vant til et høyere lønnsnivå og større frihet i jobben. I spørreundersøkelsen vår var det imidlertid lite som tydet på at sjømatsektoren i land var lite attraktiv, tvert imot, men det finnes ikke noen strategier for å få tak i de ilandgåtte fiskerne. Med tanke på å rekruttere den beste kompetansen til sjømatsektoren, kan en synliggjøring av attraktive karriereveier være en vei å gå.